Att utgå från beprövade metoder men med ett pragmatiskt förhållningssätt är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag, oavsett karaktär eller omfattning.

En organisation ska vara väl fungerade idag och ha förmågan att utföra sitt uppdrag och sina uppgifter effektivt och dessutom kunna förändra och anpassa sig över tid för att möta nya behov och krav. Vi tror att det behövs en balans över tid mellan fyra centrala organisatoriska delar: Arbetssätt och samverkansformer, Organisation, Ledarskap och styrning samt Kultur och värderingar.

Vi har en stark tro på att framgångsrikt förändringsarbete drivs av människor i den egna organisationen som är engagerade och motiverade. Involvering är en stark motivationsfaktor ett involverade arbetssätt en central del i vårt arbetssätt för att nå bestående förändring.

När du samarbetar med oss tar vi hänsyn till din organisations behov, utifrån alla perspektiven ovan. Vid större omorganisationer behöver ofta de övriga perspektiven ses över i större eller mindre omfattning, för att ge den nya organisationen rätt förutsättningar. Vi tar gärna vår utgångspunkt i gemensamma värderingar som drivkraft och stöd för de förändringar ni vill genomföra, strukturella såväl som kulturella.


Team och individutveckling

En organisation ska vara väl fungerade idag och ha förmågan att utföra sitt uppdrag och sina uppgifter effektivt och dessutom kunna förändra och anpassa sig över tid för att möta nya behov och krav.

För detta krävs effektiva team och individer med självinsikt, förståelse för svagheter och styrkor samt med en välfungerande och effektiv kommunikation.

Vår teamutveckling bygger på principer om involvering, förståelse, självinsikt och öppenhet. Vi skapar trygga, effektiva grupper med ett gemensamt språk med hjälp av IPU-profilanalyser samt andra involverande metoder och verktyg där både individer och team bidrar med eget ansvar.

Ledningsgruppsutveckling.

Man får den kultur man förtjänar! Det är ledarna som driver kulturen.

Vår ledningsgruppsutveckling utgår från att ni som grupp har en gemensam syn på vilka som är era gemensamma värderingar och att ni har en definierad ledarkultur. Vi stannar inte vid att ni har en definition utan utvecklar gruppens gemensamma och individuella kompetenser utifrån dessa i syfte att främja gruppens förmåga att nå organisationens övergripande mål.

Ledar- och medarbetarcoachning

Förändringen av organisationen börjar med den personliga förändringen och ökade medvetenheten av ledarna och medarbetarna

Vi utgår från era personliga värderingar genom en ”Personal Values Assessment” alternativt en IPU Profilanalys med drivkrafter och kommunikationsstil.

Utifrån personlig coachning utforskar vi dina drivkrafter, din inre motivation och värderingar och hur väl du lever dessa idag. Genom att utforska det nuvarande sammanhanget du befinner dig i idag och hur du skulle önska framtiden såg ut landar vi i konkreta aktiviteter som passar din utveckling.

Vi utforskar vilka beteenden som dina värderingar driver och vilka uppfattningar dessa grundar sig på. Din kommunikationsstil, dina beteenden och drivkrafter är viktiga pusselbitar för självinsikt och individuell utveckling.


En facilitator hjälper och stöttar alla i en grupp och gruppen som helhet att komma till sin rätt och bidra på bästa sätt mot ett gemensamt mål, resultat eller lösning.
Vi ser facilitering som en metod att driva förändring och måluppfyllelse. Som facilitatorer designar och utvecklar vi ett upplägg anpassat efter ditt möte, grupp och mål och hjälper er sedan under processen.

Faciliteringsverktyg

Vi faciliterar stora som små möten. Allt från din stora företagsdag med ett specifikt tema till mindre arbetsmöten då ni har behov av en neutral person som leder mötet.
Vi har specifikt erfarenhet att facilitera stora möten kring kommunikation, företagskultur, värderingar, samverkans- och visionsfrågor samt små möten kring att analysera resultat, strategi- och måldiskussioner tex.

Vi faciliterar på engelska och svenska och har certifiering i facilitering av IAF (International Association of facilitators)


GROW

Kulturellt kapital är den nya strategiska fördelen!
Vad er organisation står för är idag lika viktigt som de produkter och tjänster som ni erbjuder kunderna!

Vet er organisation vad ni står för? Vill ni ha hjälp med att upptäcka era genuint delade värderingar? Vill ni kunna mäta er kultur? Vill ni skapa en värderingsdriven organisation?

Genom values assessment och CTT (Cultural Transformation Tools) by Baretts Values Centre erbjuder vi er ett kostnadseffektivt analysverktyg för att mäta värderingar och beteenden i er organisation. Det bidrar till insikt kring vad som händer i just er organisation men skapar också förutsättningar för att skräddarsy ett anpassat utvecklingsarbete för att förflytta er mot ännu nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och högre lönsamhet och måluppfyllelse.

Verktyget är flexibelt och kan användas för hela organisationen (obegränsat antal anställda), separata team, mindre grupper, enheter eller divisioner samt för 1-2-1 ledar- eller medarbetarcoachning.

Vi använder verktyget för att driva utveckling eller skapa förändring i en organisation utifrån principerna
 • Gemensam kultur driver lönsamhet
 • Ledarskap driver kultur
 • Värderingar driver beteenden
 • Mission & Vision som bygger på medarbetarnas värderingar skapar engagemang och åtagande för organisationens uppdrag.
 • Det är inte organisationen som förändras utan människorna i den.
Exempel på situationer där vi kan använda CTT som bas för utveckling och förändring
 • Ny organisation
 • Ta fram ny värdegrund och utveckla nuvarande
 • Definiera mission, vision och värderingar
 • Organisationsförändring
 • En sammanslagning av två eller flera organisationer
 • Förändrat uppdrag/förutsättningar
 • Ledningsgruppsutveckling (360 graders)
 • Teamutveckling
 • Individutveckling
 • Grund för kompetensutvecklingsplan på organisations-, grupp eller individnivå
 • Förstudie/analys inför utvecklingssatsningar
 • Effektiviseringar och nedskärningar
Hur driver CTT förändringen?
 • Ni får en gemensam bild av vilka motivationskrafter och gemensamma värderingar och beteenden som medarbetare och ledare har i er organisation, på alla nivåer, funktioner och grupper.
 • Vilka värderingar som ledarna driver
 • Ni får en gemensam bild av hur nuvarande kultur uppfattas och vilka begränsande värderingar som hindrar er.
 • Ni får en gemensam bild av vad som krävs för att ni ska ta er framåt och kan skapa hävstäng i arbetet.

Därefter skräddarsyr vi tillsammans med er en förändringsplan med både strukturella och kulturella initiativ.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan skapa en värderingsdriven organisation.


Vi utbildar medarbetare och ledare i syfte att driva förändring i din organisation eller företag. Våra utbildningar tar sin utgångspunkt i vilka värderingar och beteenden ni önskar åstadkomma och driver mot era övergripande mål. Vår pedagogik är upplevelse- och erfarenhetsbaserad och genomförs av utbildningskonsulter erfarenhet av respektive ämnesområde. Vi ser utbildning som en metod att driva förändring och skapa gemensamma beteenden. Eftersom din organisation är unik så levererar vi inga standardiserade utbildningar utan skräddarsyr dem utifrån era behov för största effekt efter genomförd förstudie.

Vår pedagogik:

Ledarskapsutbildning

Det är inte organisationen som förändras det är människorna i den!

Våra ledarutbildningar syftar till att dig som ledare konkreta verktyg för att driva den förändring i organisationen och företaget du vill åstadkomma. Vilka beteenden ser ni idag och vad vill ni se i framtiden – hur driver ni utvecklingen av dessa.
Vi tränar ledare i operativt ledarskap, kommunikation, förändringsledning, personlig effektivitet tex.

Service, kommunikation och bemötandeutbildning

Bra service är att leverera den service kunden förväntar sig. Fantastisk service är att överträffa kundens förväntningar!

Vi tror att framgångsrik service handlar om personlig service och mer än ett leende. I våra utbildningar har fokus på att utveckla vår personliga förmåga att kommunicera, vårt synsätt
och förhållningssätt till andra, vår förmåga att utveckla, beröra och engagera i våra relationer till befintliga och nuvarande kunder. Ska en organisation bli bra på bemötande, service och kommunikation så behöver synsättet på kunden och även det interna kundbegreppet utvecklas men även att alla är en del av helheten. Vi är inte bättre på extern service än vad vi är internt

Säljutbildning

Försäljning handlar om att utveckla ömsesidigt lönsamma och långsiktiga partnerskap med sina kunder!

Vår säljträning fokuserar på de specifika beteenden som krävs för att bli framgångsrik inom försäljning idag med fokus på kundrelationen. Vi tar utgångspunkt i sälj- och köpprocessen med lika mycket fokus på den struktur en säljare behöver för att driva sitt arbete som förmåga att utveckla relationen till kunden. Utbildning driver en gemensam förändring och dina medarbetare och ledare har en bas tillsammans. För att utveckla varje individ utifrån de individuella utmaningarna har vi ett koncept för individuellt anpassad träning och utveckling på jobbet för varje enskild medarbetare där vi coachar och ger feedback på individuella beteenden.

Coachning
Vi erbjuder coachning som en tjänst i samband med större förändringar och individuell utveckling av ledare och medarbetare för att driva mot uppsatta mål men också vid enstaka tillfällen för individer med behov av stöd, utveckling eller vägledning.


Service idag är ett av de få konkurrensmedel som kan bli unikt och inte går att kopiera!

Framgångsrika serviceorganisationer har lyckats med att implementera personlig service i kundmötet, i hela organisationen; i ledarskapet och hos medarbetarna.
Servicekultur är inte bara kulturutveckling och serviceträning utan består av lika delar struktur som stöttar de beteenden som organisationen vill se i kundmötet.
Ett långsiktigt och trovärdigt service & säkerhetslöfte bestäms av högsta ledningen och ses som en avgörande faktor för hur varumärket kommer att upplevas, omsättningen utvecklas och resultatet förbättras. Servicelöftet följs upp frekvent, och genomsyrar hela organisationen.
Här har vi lång erfarenhet av serviceorganisationer samt implementering av servicekultur. Kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst möte!